Reglementen

Reglement Sportclub Olympia

– versie d.d. 22-06-2021 –

Afspraken

  • De groepsapp wordt uitsluitend gebruikt voor mededelingen vanuit het bestuur, nieuwsbrieven of afmeldingen voor een les. Heeft iemand een opmerking of suggestie dan kan dat persoonlijk bij de leiding of bij het bestuur worden gemeld.
  • Nieuwe leden krijgen 2 gratis proeflessen. Bij deze lessen is het toegestaan voor ouders om te kijken. Na de proeflessen mogen er geen ouders meer kijken (uitgezonderd peutergym).
  • De kinderen moeten in de kleedkamer wachten totdat de trainer ze haalt of totdat de andere kinderen klaar zijn met gymmen.
  • Op het moment dat de kinderen van groep 6, 7 en 8 in de kleedkamer zijn om zich om te kleden is het niet wenselijk dat er ouders aanwezig zijn in de kleedkamer i.v.m. privacy van de kinderen.
  • In de zaal zijn schoenen met witte zolen verplicht.

Aansprakelijkheid van de vereniging

SC Olympia heeft een aansprakelijkheidsverzekering. De club kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval van het onrechtmatig vervreemden van andermans eigendommen tijdens de lessen. Gelieve waardevolle spullen thuis te laten.

Contributie/lidmaatschap

Ieder nieuw lid heeft recht op 2 gratis proeflessen. Na de proeflessen dient het nieuwe lid te worden aangemeld. Dit kan bij voorkeur via het aanmeldformulier op de website, of door invullen van het aanmeldformulier op papier (aanwezig in de Strohalm). Aanmelden kan op elk moment in het jaar. Na de aanmelding zal de penningmeester de contributie (eventueel naar rato) incasseren.

Leden van Olympia zijn contributie verschuldigd voor het lidmaatschap. De hoogte van de contributie wordt elk jaar in de ALV vastgesteld en vermeld op de website. Bij tussentijds instromen wordt de contributie naar rato berekend.

De incasso’s vinden plaats d.m.v. automatische incasso’s aan het begin van elk kwartaal (januari/april/juli/oktober).

Opzeggen van het lidmaatschap is mogelijk op 2 momenten in het jaar. Afmeldingen dienen uiterlijk voor 15 december of 15 juni schriftelijk te zijn doorgegeven via het contactformulier op de website of via email.

Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor afmelding tussentijds wenselijk is, dan dient er persoonlijk contact gezocht te worden met het bestuur en dan onderzoeken we of we tot een passende oplossing kunnen komen.

Dit reglement is leidend, tenzij er omstandigheden zijn die vragen om een (tijdelijke) aanpassing. Communicatie hierover vindt plaats via een nieuwsmail.